083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644

Mã giảm giá và khuyến mãi Now

5189 Xếp hạng

Tất cả khuyến mãi Now

77K
Mã giảm giá  | 
27/07/2022

Ưu đãi: 77K
Hiệu lực: 27/07/2022
Đơn hàng tối thiểu: 250K
50%
Mã giảm giá  | 
24/08/2022

giảm 50% tối đa 20k, chỉ áp dụng khi đặt món tại ứng dụng Shopee

Ưu đãi: 50%
Hiệu lực: 24/08/2022
20K
Mã giảm giá  | 
03/08/2022

Ưu đãi: 20K
Hiệu lực: 03/08/2022
Đơn hàng tối thiểu: 20K
20K
Mã giảm giá  | 
10/07/2022

Ưu đãi: 20K
Hiệu lực: 10/07/2022
Đơn hàng tối thiểu: 20K
35K
Mã giảm giá  | 
18/07/2022

Ưu đãi: 35K
Hiệu lực: 18/07/2022
18K
Mã giảm giá  | 
21/07/2022

Ưu đãi: 18K
Hiệu lực: 21/07/2022
Đơn hàng tối thiểu: 70K
15K
Khuyến mãi  | 
14/07/2022

Ưu đãi: 15K
Hiệu lực: 14/07/2022
77K
Khuyến mãi  | 
31/08/2022

Ưu đãi: 77K
Hiệu lực: 31/08/2022
Khuyến mãi  | 
11/12/2022

Ưu đãi:
Hiệu lực: 11/12/2022
7K
Khuyến mãi  | 
03/08/2022

Ưu đãi: 7K
Hiệu lực: 03/08/2022
35K
Khuyến mãi  | 
30/10/2022

Ưu đãi: 35K
Hiệu lực: 30/10/2022