083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644

Mã giảm giá và khuyến mãi Now

5189 Xếp hạng

Tất cả khuyến mãi Now

50%
Mã giảm giá  | 
12/12/2022

Ưu đãi: 50%
Hiệu lực: 12/12/2022
15K
Mã giảm giá  | 
07/11/2023

Ưu đãi: 15K
Hiệu lực: 07/11/2023
Đơn hàng tối thiểu:
20K
Mã giảm giá  | 
07/11/2023

Ưu đãi: 20K
Hiệu lực: 07/11/2023
Đơn hàng tối thiểu: 75K
35K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 35K
Hiệu lực: 31/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 200K
40K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 40K
Hiệu lực: 31/12/2022
Khách hàng áp dụng: Khách Hàng Mới
50%
Mã giảm giá  | 
30/12/2022

Ưu đãi: 50%
Hiệu lực: 30/12/2022
Điều kiện: Ứng Dụng ShopeeFood
Đơn hàng tối thiểu:
20K
Mã giảm giá  | 
01/09/2023

Ưu đãi: 20K
Hiệu lực: 01/09/2023
Điều kiện: Khách hàng lần đầu đặt tại quán
Đơn hàng tối thiểu: 20K
40K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 40K
Hiệu lực: 31/12/2022
20K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 20K
Hiệu lực: 31/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 75K
18K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 18K
Hiệu lực: 31/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 60K
35K
Mã giảm giá  | 
07/12/2023

Ưu đãi: 35K
Hiệu lực: 07/12/2023
Đơn hàng tối thiểu: 200K
30k
Mã giảm giá  | 
01/09/2023

Ưu đãi: 30k
Hiệu lực: 01/09/2023
Đơn hàng tối thiểu: 30K
Khuyến mãi  | 
11/12/2022

Ưu đãi:
Hiệu lực: 11/12/2022
50%
Khuyến mãi  | 
26/02/2023

Ưu đãi: 50%
Hiệu lực: 26/02/2023
30K
Khuyến mãi  | 
30/12/2022

Ưu đãi: 30K
Hiệu lực: 30/12/2022
40K
Khuyến mãi  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 40K
Hiệu lực: 31/12/2022