083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644

Mã giảm giá Watsons Việt Nam khuyến mãi Tháng 8/2021

14 Xếp hạng

Tất cả khuyến mãi Watsons

Giảm 12% App
Mã giảm giá  | 
31/08/2021

Ưu đãi: Giảm 12% App
Hiệu lực: 31/08/2021
Điều kiện: Đơn hàng đầu tiên trên app
Khách hàng áp dụng: Khách hàng mới
Giảm 10%
Mã giảm giá  | 
31/08/2021

Ưu đãi: Giảm 10%
Hiệu lực: 31/08/2021
Mua 2 Tính 1
Khuyến mãi  | 
11/08/2021

Ưu đãi: Mua 2 Tính 1
Hiệu lực: 11/08/2021
10% Toàn Sàn
Mã giảm giá  | 
31/12/2021

Ưu đãi: 10% Toàn Sàn
Hiệu lực: 31/12/2021
Điều kiện: Không áp dụng đối với một số sản phẩm ghi chú "không áp dụng mã giảm giá"
Giảm 40%++
Khuyến mãi  | 
31/08/2021

Ưu đãi: Giảm 40%++
Hiệu lực: 31/08/2021
Từ 17K
Khuyến mãi  | 
07/08/2021

Ưu đãi: Từ 17K
Hiệu lực: 07/08/2021
Giảm 20%
Khuyến mãi  | 
31/08/2021

Ưu đãi: Giảm 20%
Hiệu lực: 31/08/2021